Rog

Raja spp.

  • MSC label
   Wildvangst
  • Wereldwijd
   Bodemsleepnet, Boomkor

  Biologie

  In de Europese wateren komen er 12 verschillende soorten roggen voor die van commercieel belang zijn. De meeste worden bedreigd en zijn opgenomen op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Roggen leven op de zeebodem en eten voornamelijk schaaldieren en andere bodemorganismen. Als volwassen exemplaren migreren roggen, maar de jonge roggen blijven in hun broedgebied. Na de paring neemt een inwendige bevruchting plaats waarna de vrouwtjes hun tientallen tot honderden eikapsels op de zeebodem leggen. Enkele maanden later komen deze uit. Roggen hebben een trage groeisnelheid, een lage productiviteit en ze worden pas op late leeftijd geslachtsrijp. Dit maakt hen heel gevoelig voor overbevissing.

  Toestand van het bestand

  Alle Europese roggenbestanden zijn in verval en verschillende bestanden verkeren reeds in een kritieke toestand. Enkel de stekelrog (Raja clavata) neemt toe in aantal. Op internationaal niveau zijn de statistieken over de vangsten van roggen weinig nauwkeurig, gezien de verschillende soorten vaak zonder onderscheid van soort geregistreerd worden onder de algemene naam ‘rog’.

  Ecologische impact

  Er wordt zelden gericht op roggen gevist. Roggen zijn vaak bijvangst van boomkorren, bodemsleepnetten en kieuwnetten. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst.

  Beleid

  Sinds de kritieke toestand van de roggenbestanden bekend is, werd de verkoop van roggen door verschillende winkels stopgezet. Een minimum aanlandingsmaat (50 cm) en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen. Alle roggen moeten op soort geïdentificeerd worden en zo in het logboek van de visser worden ingeschreven. Belgische vissers mogen slechts een beperkt aantal roggen per dag binnenhalen. Roggen hebben een grote overlevingskans wanneer ze teruggegooid worden dus het beperken van het aanlanden van roggen zou het herstel van de populaties moeten bevorderen.

  Pin It on Pinterest

  Share This